9. prosinac 2021. u 17.00 sati / December 9, 2021, at 5 p.m.

Prijava / Login


Izjava GDPR

Hrvatska udruga za međunarodne studije – HUMS  (u daljnjem tekstu: Udruga) cijeni Vašu privatnost i stalnim naporima ulaže u tehnološki razvoj svojih stranica koje pružaju veću sigurnost. Pregledavanje internetske stranice Udruge je anonimno i ne prikupljaju se osobni podaci korisnika ni bilo kakva identifikacija (npr. ime i prezime, telefonski broj, elektronička pošta ili neki drugi osobni podatak, dalje u tekstu: osobni podaci).

Međutim, ako korisnik putem internetskog preglednika zatraži neku od ponuđenih usluga Udruge, u tom slučaju moguće je, ovisno o potrebi, prikupljanje Vaših osobnih podataka, koje korisnik usluge svojevoljno daje na raspolaganje Udruzi. Unošenjem osobnih podataka u za to predviđeno mjesto, Udruzi dajete privolu da se podaci upotrebljavaju isključivo u svrhu za koju su dani.

Podatke koje Udruga prikupi tijekom Vaše interakcije, kao i podatke koje je saznala na osnovi pružanja usluga klijentima, Udruga obrađuje isključivo u svrhu u koju su oni i dani te kako bi Vam pružila potpune informacije o proizvodima ili uslugama koje možete koristiti. Udruga ne prodaje, ne iznajmljuje i ne posuđuje osobne podatke ni popis korisnika svoje internetske stranice trećim stranama. Udruga Vas ovim putem ujedno informira kako imate pravo na pristup svim danim osobnim podacima, pravo na brisanje („pravo na zaborav“), pravo na ispravak, pravo na prijenos podataka, pravo na prigovor, pravo na ograničenje obrade, kao i pravo usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhe pružanja informacija o proizvodima ili uslugama.

Uporabom ove internetske stranice i upisom osobnih podataka na za to predviđeno mjesto suglasni ste da ste svoje osobne podatke dobrovoljno stavili na raspolaganje te da ste upoznati s načinom prikupljanja i obradom podataka kao i da dozvoljavate da se isti koriste u navedene svrhe.

GDPR Statement

The Croatian Association for International Studies – HUMS (hereinafter: the Association) appreciate your privacy and constantly invests in the technological development of its sites that provide greater security. Browsing of the Association’s website is anonymous and no personal data of the user or any identification is collected (eg name and surname, telephone number, e-mail, or any other personal data, hereinafter: personal data).

However, if the user requests one of the offered services of the Association via an Internet browser, in that case, it is possible, depending on the need, to collect your personal data, which the user of the service voluntarily makes available to the Association. By entering personal data in the space provided, you give the Association consent to the use of data exclusively for the purpose for which it was given.

The data that the Association collects during your interaction, as well as data that it has learned through the provision of services to customers, the Association processes exclusively for the purpose for which they were given and to provide you with complete information about products or services you can use. The Association does not sell, rent or lend personal information or list of users of its website to third parties. The Association informs you that you have the right to access all personal data, the right to be deleted the right to rectification, the right to transfer data, the right to object, the right to restrict processing and the right to object, the processing of personal data for the purpose of providing information about products or services.

By using this website and entering personal data in the space provided, you agree that you have voluntarily made your personal data available and that you are familiar with the method of data collection and processing and that you allow it to be used for these purposes.

Scroll to Top